Školní poradenské pracoviště

Všeobecné informace

Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci rizikového chování, výchovný poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření, školní speciální pedagog se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a realizuje speciálně-pedagogickou péči pro všechny žáky naší školy. Poradenští pracovníci aktivně spolupracují s pedagogickým sborem a komunikují se školskými poradenskými zařízeními. Školy a školská zařízení, které se podílejí na vzdělávání žáka, postupují za účelem jeho podpory ve vzájemné součinnosti.

Rozsah činností školního poradenského pracoviště

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevence školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Personální obsazení ŠPP

Výchovná poradkyně Mgr. Jitka Kovalčíková

Konzultační hodiny: dle domluvy

Spolu s ostatními poradenskými pracovníky pečuje o žáky s výchovnými problémy (pomoc třídním učitelům s vedením dokumentace týkající se výchovných problémů, navrhování řešení konfliktních situací, podpora žáků ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí), péče o žáky s výukovými problémy a zdravotním znevýhodněním (zajišťuje vyšetření v PPP, SPC, pomoc při shromažďování podkladů na vyšetření, zpracování dokumentace žáků s potřebou podpůrných opatření, IVP, PLPP, volba povolání (poradenská činnost pro rodiče a žáky, informace o studijních možnostech, vedení dokumentace o volbě povolání, vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu, přehledy o přijetí žáků).

Metodička prevenceMgr. Jitka Bláhovcová

Konzultační hodiny: dle domluvy

Pracuje se žáky a rodiči (zajišťuje a předává informace o problematice sociálně-patologických jevů, realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, agresivity, drogových závislostí, monitorování sociálně-patologických jevů a jejich rizik, poskytování poradenských služeb rizikovým skupinám), spolupráce s třídními učiteli a výchovným poradcem (vyhledávání problémových žáků, řešení vzniklých problémů), zajišťování besed a přednášek pro třídní kolektivy, poskytování metodických materiálů třídním učitelům, spolupráce s vedením školy, spolupráce s dalšími institucemi (PPP, SPC, OSPOD, Policie ČR).

???????

S čím se na nás můžete obrátit? V čem vám můžeme pomoci?

???????

Žáci

 • pomohu ti se začleněním do kolektivu
 • podám ti pomocnou ruku
 • pomohu ti pochopit
 • proč je takové chování nebezpečné

Jsem tady ve chvílích:

 • když si nerozumíš se spolužáky
 • když nevíš, jak se v některých situacích zachovat
 • když víš o někom, kdo potřebuje mou pomoc
 • když se dostaneš do průšvihu a nevíš co s tím
 • když se ve tvém okolí objeví nějaká návyková látka
 • když tě něco trápí

Rodiče

 • můžete se na mě obrátit s jakýmkoliv dotazem z oblasti rizikového chování, doporučím vám dostupné materiály a odborná pracoviště

Jsem tady ve chvílích:

 • když máte podezření, že se dítě dostalo do styku s návykovou látkou
 • když se vaše dítě chová zvláštně a máte pocit, že mu vůbec nerozumíte
 • když se vaše dítě stýká s nevhodnými lidmi
 • když se vaše dítě přestane těšit do školy

Cíle školního poradenského pracoviště

Dlouhodobý cíl školní prevence

 • vést žáky k dodržování stanovených pravidel
 • učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě
 • posilovat komunikační dovednosti žáků zvyšováním schopností řešit konflikty a problémy
 • podporovat sociální dovednosti žáků vůči tlaku vrstevnických skupin
 • podporovat pozitivní sociální klima školy
 • posilovat duševní odolnost žáků vůči stresu, negativním zážitkům a okolním vlivům – podporovat jejich sebedůvěru a sebeúctu
 • potlačovat agresivní chování a jakékoli projevy nenávisti
 • vést žáky ke vzájemné ohleduplnosti a respektování odlišností různého původu
 • vést žáky ke zdravému životnímu stylu, udržovat rovnováhu tělesných a duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti a radosti ze života
 • vést žáky k obraně proti manipulaci
 • vychovávat žáky ke správným hodnotám a vést je k občanské a právní odpovědnosti za sebe a své jednání
 • podporovat jedinečnost osobnosti žáků
 • vybírat efektivní preventivní programy primární prevence
 • podporovat rodiče v zapojení se do života školy

Střednědobý cíl

 • reagovat na aktuální potřeby v oblasti prevence
 • podporovat práci třídních i netřídních učitelů při práci se třídními kolektivy
 • zavádět do výuky takové výukové metody, které žáky vedou k týmové práci, vzájemné pomoci, respektu, toleranci, stejně jako přijímání odpovědnosti za sebe a celou pracovní skupinu
 • průběžně informovat rodiče o činnosti školy v oblasti prevence rizikového chování

Krátkodobý cíl

 • naplňovat minimální preventivní program pro daný školní rok
 • monitorovat pravidelně situaci ve škole v oblasti výskytu projevů rizikového chování
 • spolupráce s výchovným poradcem školy
 • pokračovat ve spolupráci s institucemi, které se prevencí zabývají, stejně jako vyhledávat nové kontakty na akreditovaná pracoviště

Způsob realizace

Preventivní výchovně-vzdělávací působení musí být neoddělitelnou součástí výuky a života školy. Hlavními aktivitami jsou zapojení žáků ve výchovně-vzdělávacím procesu a školní aktivity. Samostatnou a obsáhlou kapitolu školní práce, kam je vhodné prevenci začlenit, tvoří aktivity mimo vyučování – realizace volnočasových aktivit v podobě zájmových kroužků, výlety, sportovní pobyty, exkurze a jiné programy.

Kontakty

Pedagogicko-psychologická poradna Strakonice

383 321 704

poskytování pedagogicko-psychologických služeb dětem, rodičům dětí a pedagogickým pracovníkům


DYSCentrum Strakonice

602 938 952

logopedická péče, doučování


Speciálně pedagogické centrum Strakonice

383 332 844

podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenství, vyšetření


Kontaktní centrum Prevent Strakonice

383 322 357

poradenství dětem ohroženým závislostmi, jejich rodičům a dalším příbuzným


Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Strakonice

383 387 180

poradenství pro rodinu


Dětské centrum Jihočeského kraje

383 314 334

pomoc rodinám s dětmi v krizové situaci.


Dětská psychiatrie Písek

MUDr. Iveta Burdová

382 772 185


Policie ČR

Mgr. Nováková

724 250 841

oddělení obecné kriminality mládeže


Psychologická poradna Písek

PhDr. Vlasta Hořánková

605 908 256


Psychoterapie a speciálně-pedagogická pomoc Písek

Mgr. Hana Chlebcová

773 641 106


Orgán sociálně právní ochrany Strakonice

383 700 347

pomoc pro rodiny a děti, které se dostanou do zátěžové situace


Středisko výchovné péče

383 324 717

práce s rodinou, poradenství, vyšetření


Linka důvěry dětského krizového centra

241 484 149 (nonstop)

telefonická pomoc


Modrá linka

549 241 010

centrum linka důvěry pro děti a mládež


Dona linka

251 511 313 (nonstop)

telefonická pomoc pro oběti domácího násilí


Rodičovská linka

840 111 234

linka pro pomoc při výchovných problémech


Linka vzkaz domů

800 1110113 (denně, 8 – 22 hodin)

telefonická pomoc pro děti na útěku z domova


Linka bezpečí dětí a mládeže

116 111 bezplatná

telefonická pomoc


Krizová telefonní linka k šikaně

286 881 059, 774 089 181

linka určená pro učitele, žáky a jejich rodiče


Internet Helpline – Linka bezpečí ONLINE

800 155 555 bezplatná

www.internethelpline.cz

linka pro možnost nahlášení skutečností související se zneužíváním internetu

Vybrané internetové adresy zabývající se rizikovým chováním v době distanční výuky

https://www.prevcentrum.cz/pokracovani-serialu-prevence-z-obyvaku/

https://www.svetlokadanzs.cz/primarni-prevence-metodicke-materialy/

https://www.kotva.cppt.cz/images/Jak_mluvit_s_dětmi_o_kyberšikaně.pdf

Vybrané internetové adresy zabývající se rizikovým chováním

www.minimalizacesikany.cz

www.saferinternet.cz

www.drogy-info.cz

www.nakolejensprilbou.cz

www.odrogach.cz

www.drogovaporadna.cz

www.ippp.cz

www.adiktologie.cz

www.poradenskecentrum.cz

www.iporadna.cz

www.stopnikotin.cz

www.novapravidla.cz

www.nekuratka.cz

www.anabell.cz (poruchy příjmu potravy)

www.aids-hiv.cz

www.planovanirodiny.cz

www.kybersikana.cz

www.ditekrize.cz

www.linkabepeci.cz

www.ibesip.cz

www.azrodina.cz

www.anorexie.cz